ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

จำนวนผู้จองคิวออนไลน์

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
200
150
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 10:00
16
10:00 - 11:00
17
11:00 - 12:00
21
12:00 - 13:00
18
13:00 - 14:00
22
14:00 - 15:00
29
15:00 - 16:00
27
 วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564
200
168
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 10:00
19
10:00 - 11:00
21
11:00 - 12:00
28
12:00 - 13:00
18
13:00 - 14:00
29
14:00 - 15:00
26
15:00 - 16:00
27
 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
200
187
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 10:00
28
10:00 - 11:00
25
11:00 - 12:00
29
12:00 - 13:00
18
13:00 - 14:00
28
14:00 - 15:00
30
15:00 - 16:00
29
 วันพฤหัส ที่ 24 มิถุนายน 2564
200
200
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 10:00
30
10:00 - 11:00
30
11:00 - 12:00
30
12:00 - 13:00
20
13:00 - 14:00
30
14:00 - 15:00
30
15:00 - 16:00
30

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 30 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)


กรณีตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
- ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย
   บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ
   สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


กรณีตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-สกุล
1. ตรวจเฉพาะ คนไทย ที่มีสัญชาติไทย ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงด้วยตนเองเท่านั้น
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - บัตรประชาชนตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

**กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***